20.11.2023 r.

REGULAMIN PLATFORMY INSPE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy Inspe, obejmującej Aplikację oraz Stronę internetową. Definicje stosowane w Regulaminie: Aplikacja – aplikacja mobilna Inspe: Adwokat lub Inspe: Radca dostępna w sklepach Google Play oraz AppStore. Platforma – platforma umożliwiająca świadczenie usług udostępnianych przez Inspe za pośrednictwem strony internetowej oraz za pośrednictwem Aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące Platformy i jej funkcji znajdują się również pod adresem: Polityka Prywatności – regulamin określający zasady i warunki przetwarzania przez Inspe danych osobowych Użytkownika, dostępny adresem. Inspe – Operator Platformy, której właścicielem jest Mateusz Tomaszewski. Regulamin – niniejszy regulamin. Dokument ten stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. Strona internetowa – strona internetowa Platformy dostępna pod adresem. Usługi – usługi świadczone lub udostępniane przez Inspe z wykorzystaniem Platformy. Usługi te wskazano w rozdziale II Regulaminu. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz osoba nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Platformy i/lub usług świadczonych za jej pośrednictwem. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy: urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z aktualnym systemem operacyjnym (dla Aplikacji odpowiednio Android – minimalna wersja systemu: API 19 (Android 4.4 KitKat), iOS – minimalna wersja systemu: iOS 11.0); zainstalowana oraz prawidłowo skonfigurowana i aktualna wersją przeglądarki internetowej w przypadku korzystania z Platformy za jej pośrednictwem;

Korzystanie z Platformy wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Platformy Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Platformy wymaga, aby wykorzystywane dla tego celu urządzenie, jak i jego system teleinformatyczny spełniały Wymagania techniczne. Inspe informuje, że korzystanie z Platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym kontakt z Inspe drogą mailową, może powodować naliczenie opłat za połączenie z siecią Internet zgodnie z pakietem dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik. W celu rozpoczęcia aktywnego korzystania z Platformy (rozumianego jako pełne korzystanie z Usług) Użytkownik zobowiązany jest do pobrania Aplikacji za pośrednictwem serwisu Google lub Apple przy pomocy uprzednio posiadanego konta w ramach któregokolwiek z tych serwisów przez Użytkownika oraz dokonania płatności za dostęp do Aplikacji. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa powyżej uwarunkowane jest uprzednim zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Inspe może zaprzestać udostępniania Użytkownikowi funkcjonalności w ramach Aplikacji z następujących powodów: zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Inspe, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Inspe lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Inspe dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem. Z Aplikacji może korzystać tylko Użytkownik, który dokonał płatności za zakup dostępu do funkcjonalności Aplikacji.

ROZDZIAŁ II. RODZAJE USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY I PŁATNOŚCI

Platforma dostępna jest w dwóch opcjach: Inspe: Adwokat oraz Inspe: Radca. Za pośrednictwem Platformy Inspe świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom tworzenie indywidualnego planu nauki do egzaminu zawodowego – adwokackiego lub radcowskiego w oparciu o zaproponowane przez Inspe listy zadań. Płatność za Inspe:Adwokat, jak i Inspe:Radca odbywa się za pośrednictwem Google Play lub AppStore, zgodnie z instrukcjami wskazanego sklepu. Korzystanie Użytkowników jest odpłatne na zasadach określonych w cenniku umieszczonym w Google Play lub AppStore. Inspe zastrzega sobie prawo do modyfikacji ceny za dostęp do funkcjonalności Aplikacji. Wszelkie zmiany cen mają zastosowanie jedynie do nowych zakupów dostępu do Aplikacji i nie wpływają na dotychczas zakupione dostępy.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Platformy. Dane osobowe Użytkownika pozyskane przez właściciela Platformy za pośrednictwem Platformy będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Inspe dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. Inspe zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Platformy lub z ewentualnymi awariami. Inspe informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Platformy lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Platformy. Inspe nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy lub świadczenie usług niezgodnie z Regulaminem, które wynika z przyczyn niezależnych od Inspe (np. siła wyższa lub działanie osób trzecich) oraz z korzystania przez Użytkownika z Platformy lub usług w sposób niezgodny z Regulaminem. Inspe nie ponosi odpowiedzialności za szkody (szkodę rzeczywistą oraz szkodę w postaci utraconych korzyści) Użytkowników powstałych w wyniku użytkowania Platformy. Inspe nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminu zawodowego Użytkownika osiągnięty w oparciu o przygotowanie się Użytkownika na podstawie materiałów zawartych w Aplikacji. Użytkownik ma świadomość, że wynik egzaminu zawodowego zależy wyłącznie od nauki i wiedzy Użytkownika, który winien samodzielnie ocenić stan swojego przygotowania do egzaminu, zaś Aplikacja służy wyłącznie do wsparcia Użytkownika w przygotowaniu do niego i zaplanowaniu nauki. Osiągnięcie przez Użytkownika negatywnego wyniku z egzaminu zawodowego nie powoduje po stronie Użytkownika roszczenia o zwrot płatności za dostęp do funkcjonalności Aplikacji.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy oraz świadczonymi Usługami przez Inspe. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: yeyego.inspe@gmail.com W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje: adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji lub inne informacje, które w ocenie Użytkownika okażą się istotne. Inspe rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Inspe niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie przez Inspe reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez Użytkownika takich danych i informacji. Inspe udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację oraz będzie kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

ROZDZIAŁ VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Spory pomiędzy Inspe a Użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia poinformowania przez jedną stronę o przyczynach powstania sporu może on zostać skierowany na drogę sądową Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Inspe jest uprawniona do zmiany Regulaminu w szczególności z następujących powodów: dostosowanie świadczonych Usług do przepisów prawa/decyzji właściwych organów administracji publicznej/orzeczeń sądowych skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem, poprawa funkcjonalności Platformy, w tym wprowadzenie nowych Usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Platformy bądź Usług, poprawa bezpieczeństwa Platformy aktualizacja danych teleadresowych i rejestrowych zamieszczonych w Regulaminie, usunięcie ewentualnych niejasności lub błędów występujących w Regulaminie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej oraz w Aplikacji na co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z Platformy po dacie zmiany. W sprawach związanych z działalnością Platformy Użytkownicy mogą kontaktować się z Inspe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: yeyego.inspe@gmail.com Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Inspe umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje w drodze wiadomości e-mailowej wysłanej na adres Inspe.
Odstąpienie w trybie opisanym w ustępie poprzedzającym nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu: Inspe w pełni wykonała daną odpłatną usługę; albo w przypadku usług odpłatnych, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, Inspe rozpocznie świadczenie takich usług; W przypadkach opisanych w ust. 6 powyżej, Użytkownik ma świadomość, że traci możliwość odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w ust. 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.